• Voor 22:00 uur besteld? Volgende avond geleverd

  • Gratis thuisbezorgd in NL vanaf €75,-

  • Hoogwaardige kwaliteit .

1. Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website en applicatie van Inamood (hierna: de Website) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding en instemming met deze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Inamood niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht zijn dan ook voorbehouden.
De op de Website getoonde informatie wordt door Inamood met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de Website wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is. De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Inamood. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inamood. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik. Hoewel Inamood alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Inamood niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze Website leiden naar internetsites buiten het domein van Inamood. Deze zijn geen eigendom van Inamood en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van Inamood. Hoewel Inamood uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door Inamood worden onderhouden wordt afgewezen.

2. Aansprakelijkheid

Inamood is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Inamood. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Inamood of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inamood mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

4. Koppeling naar websites van derden

Inamood draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Inamood aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inamood is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

5. Privacy

Alle door de gebruiker aan Inamood verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Inamood aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

6. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

7. Wijzigingen van deze voorwaarden

Inamood behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

10% korting!