• Voor 22:00 uur besteld? Volgende avond geleverd

  • Gratis thuisbezorgd in NL vanaf €75,-

  • Hoogwaardige kwaliteit .

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument producten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze producten, door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
1.2 App: de Inamood App;
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
1.4 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;
1.5 Dag: kalenderdag;
1.6 Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel -waaronder ook begrepen e-mail -dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
1.9 Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping die de Ondernemer ter beschikking stelt en die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
1.10 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
1.11 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
1.13 Website:www.inamood.nldie door Inamood B.V. wordt aangeboden en waarop de Consument bestellingen kan plaatsen bij een Ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam Ondernemer: Inamood B.V.
Handelend onder de naam/namen: Inamood B.V.
Vestigingsadres: Het Wargaren 33 5397 GN Lith
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: klantenservice@inamood.nl
KvK-nummer: 75607344
Btw-nummer: NL860338721B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, aanbiedingen, Overeenkomsten, producten en/of offertes van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
3.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Elk aanbod zoals dat op de Website of de App wordt gedaan, wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) een aanbod geldt zolang de voorraad bij de desbetreffende Ondernemer strekt;
b) leeftijdsgebonden producten kunnen alleen geleverd worden aan personen die de benodigde leeftijd hebben en dit in geval van twijfel kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs;
c) het staat de Ondernemer vrij om niet te leveren aan een Consument waarvan bekend is dat deze niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet (zoals bedoeld in artikel 5.4)
d) het staat de Ondernemer vrij om niet te leveren aan een Consument waarvan bekend is dat deze bestellingen meerdere malen niet in ontvangst heeft genomen;
e) het staat de Ondernemer vrij om niet te leveren als duidelijk sprake is van een vergissing in het aanbod of de aanvaarding daarvan;
f) het staat de Ondernemer vrij om een bestelling of een aanvraag tot bezorging te weigeren als de bestelling dient te worden afgeleverd op een adres dat buiten het leveringsbereik van de betreffende Ondernemer ligt.
4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.5 De Ondernemer tracht de belangrijkste kenmerken van producten zo goed mogelijk in het aanbod weer te geven. De Ondernemer kan echter niet garanderen dat elk aanbod volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is.
4.6 Indien de Consument een voedselallergie heeft, is het raadzaam contact op te nemen met de klantenservice van de Ondernemer.
Artikel 5 – De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de Consument het aanbod (inclusief de daarbij geldende voorwaarden) aanvaardt door het invullen en versturen van het bestelformulier.
5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de aanvaarding intrekken.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en App-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
5.6 In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen herroepen. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
8.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
8.3 De Consument zendt het product terug, laat het bij een volgende bestelling ophalen (indien binnen 14 Dagen) of brengt het product terug naar de vestiging van de Ondernemer waar de bestelling is geplaatst, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
8.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
9.1 Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
9.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht
10.1 De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
a) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
• de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
b) Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f) Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
g) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, met inbegrip van telecomkaarten, ov-chipkaarten, cadeau-kaarten en krasloten;
h) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
i) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
• de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten niet worden verhoogd, tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
11.2 In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer de producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De betreffende prijzen zijn exclusief overige kosten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld via elektronische weg.
11.6 Sommige prijzen van producten worden per gewichtseenheid vastgesteld. Daarbij geldt dat het geleverde gewicht in rekening wordt gebracht. Het geleverde gewicht kan enigszins afwijken van het door de Consument bestelde gewicht, waardoor de prijs kan afwijken.
Artikel 12 – Levering en uitvoering
12.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument bij het plaatsen van de bestelling aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid om het afleveradres juist op te geven aan de Ondernemer ligt volledig bij de Consument. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor een levering op een onjuist adres.
12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
12.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen en storten op het opgegeven rekeningnummer dat bij de Ondernemer bekend is.
12.5 De tijdstippen die de Ondernemer hanteert voor het ophalen en bezorgen van de producten worden weergegeven op de Website en de App. De Ondernemer spant zich in om te bestellingen binnen deze tijdstippen te bezorgen. De Ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor derden die de bezorging van de gekozen dag van bezorging niet kunnen naleven.
12.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.7 Indien het product is afgegeven bij de buren, is het de verantwoording van de Consument om de bestelling tijdig op te halen en op de juiste manier te koelen of verwerken. Vanaf het moment van aflevering van het pakket bij de buren is de Ondernemer niet meer verantwoordelijk voor de juiste temperatuur, conditie en/of en verwerking van het product.
12.8 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger, noch de Consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan staat de Ondernemer vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van het pakket.
12.9 Indien de Consument niet thuis is en vooraf niet een vertegenwoordiger heeft aangewezen en kenbaar heeft gemaakt aan de Ondernemer, zal de bezorger de Consument bellen. Als hierna blijkt dat het product niet afgeleverd kan worden, neemt de bezorger het product retour. Hierna wordt eenmaal het product opnieuw bezorgd bij de Consument. Eventuele extra verzendkosten zijn dan voor rekening van de Consument.
12.10 Bestellingen worden voorzien van een Track & Trace. Tijdens het plaatsen van een bestelling, heeft de Consument de optie om de dag van bezorging te selecteren. Op de dag van levering wordt een e-mail met de link voor Track & Trace verzonden aan de Consument.
12.11 In aanvulling op de mogelijkheid in het vorige lid, heeft de Consument de mogelijkheid een sms-alert te ontvangen op het moment dat de bezorger in de buurt is. Ook heeft de Consument de mogelijkheid van levering bij de buren of op een ander adres, mits het adres zich binnen een straal van 200 meter van het opgegeven afleveradres bevindt. De Consument dient uiterlijk vijf minuten voor levering aan de Ondernemer kenbaar te maken dat hij gebruik wil maken van voornoemde optionele leveringsmogelijkheden.
Artikel 13 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

13.1 De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
13.2 De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
13.3 De Consument kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:
a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

13.4 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
13.5 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur:

13.6 Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 14 – Betaling
14.1 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer kenbaar te maken.
14.2 Bestellingen kunnen alleen verzonden worden wanneer betaling bij de Ondernemer geregistreerd staat.
14.3 Betaling geschiedt veilig via de elektronische weg (bijvoorbeeld met iDeal, Creditcard, Paypal of Apple Pay).
14.4 De weergegeven prijzen zoals gecommuniceerd door de Ondernemer worden gehanteerd in euro’s en zijn inclusief btw. De betreffende prijzen zijn exclusief overige kosten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld via elektronische weg.
14.5 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Artikel 15 – Klachtenregeling
15.1 De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. Hiervoor kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van de Ondernemer via info@inamood.nl.
15.3 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.5 Als de Ondernemer de klacht gegrond verklaard, heeft de Consument recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de Overeenkomst.
15.6 Overige klachten omtrent de dienstverlening van de Ondernemer kunnen via info@inamood.nl worden gemeld. Deze klachten kunnen nooit lijden tot een schadevergoeding.
15.7 Retourzendingen door de Consument zijn slechts toegestaan indien de Ondernemer daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.
Artikel 16 – Overmacht
16.1 In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen. De Ondernemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en/of App, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Artikel 17 – Persoonsgegevens
17.1 De Ondernemer zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door Consumenten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door de Ondernemer intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. De Ondernemer neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
Artikel 18 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
18.1 De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Consument of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij sprake is van grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van de Ondernemer.
18.2 De Consument vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door de Ondernemer geleverde producten casu quo de uitvoering van de prestatie.
Artikel 19 – Informatie via de Website en App
19.1 De Website en de App en de daarop geboden (bestel-) functionaliteit worden ter beschikking gesteld door Inamood B.V. De informatie op de Website en de App wordt regelmatig aangepast. Fouten op de Website en de App kunnen worden gemeld via de klantenservice. Ook kunnen de Website en de App links bevatten naar de websites van derden. De Ondernemer staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
19.2 Hoewel de Website en de App met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, verpakking, allergenenvermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In zulke gevallen gelden de weergegeven kenmerken op de verpakking van het product zelf en de prijs op de afleverbon, die de Consument bij het in ontvangst nemen van de producten ontvangt. De Consument kan geen aanspraak maken op levering op grond van op de Website of op de App foutief weergegeven informatie.
Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de App, waaronder de teksten, beelden, geluiden en programmatuur, berusten bij de Ondernemer en/of bij diegene van wie de Ondernemer een licentie heeft verkregen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Ondernemer de op de Websites of de App vermelde informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk huishoudelijk gebruik.
Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
21.1 Ten laste van de Consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Ondernemer, als gevolg van de niet nakoming door de Consument van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is de Ondernemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
21.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De Consument wordt aangeraden de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen.
21.3 Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10% korting!